قوانین مجمع عمومی ساختمان


قوانین مجمع عمومی ساختمان

از نظر قانون ، جلسه ای که مالکان یا نمایندگان آنها برای اداره آپارتمان تشکیل می دهند مجمع عمومی نامیده می شود.

براساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی اگر تعداد مالکین از سه نفر بیشتر باشد مجمع عمومی باید تشکیل شود و طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی مجمع عمومی مالکین باید حداقل یک بار در سال تشکیل شود.

ماده ۱ – مجمع عمومی عالی ترین نهاد تصمیم گیری درخصوص ساختمان است که حدود وظایف و اختیارات آن توسط قانون مشخص می شود.

ماده ۲ – مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک بار تشکیل شود. ریاست مجمع در هر سال با مدیر ساختمان خواهد بود؛ درصورت عزل و یا فوت مدیر ریاست مجمع در ابتدای جلسه به وسیله رای گیری مشخص خواهد شد.

دو نفر از اعضاء نیز در ابتدای جلسه به انتخاب مجمع به عنوان ناظر تعیین خواهند شد. تشکیل مجمع فوق العاده در هر زمانی توسط مدیر یا به درخواست حداقل سه نفر از مالکین ساختمان امکانپذیر خواهد بود.

دعوت به جلسه به صورت مکتوب، تلفنی، فکس یا پست الکترونیک و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسه باید به اطلاع مالکین رسانده شود.

ماده ۳ – برای رسمیت مجمع، حضور بیش از نصف مالکین یا نماینده آنان ضروری است.

تبصره ۱: در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد. هرگاه در این جلسه هم اکثریت لازم حاصل نشد جلسه برای ۱۵ روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.

تبصره ۲: حضور دوستانی که به عنوان مستاجر در واحدها سکونت دارند در مجمع، طبق قانون ضروری نیست لکن توصیه می شود حتی الامکان این دوستان جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و آگاهی از مصوبات مجمع در جلسه حاضر شوند.

ماده۴ – کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، وکالتنامه معتبر خود را به مدیر ارائه نماید.

ماده ۵ – هرگاه چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی (واحد) باشند، باید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمانها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در رای ¬گیری مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره ۳: در صورتی که مالک قسمت اختصاصی، شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت های حقوقی معرفی خواهد شد.

ماده ۶ – مجمع عمومی دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف – انتخاب مدیر و رسیدگی به عملکرد وی؛
ب – اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان؛
ج – تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه های سالانه؛
د – اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا؛
ه – تفویض اختیار به مدیر به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان؛
و – تصویب و تغییر مقررات ساختمان در چارچوب قانون.

ماده ۷ – مصوبات مجمع عمومی با آراء دوسوم مالکین حاضر در جلسه (با رعایت مفاد ماده ۳) معتبر خواهد بود.

ماده ۸ – کلیه تصمیمات مجمع عمومی باید در صورتجلسه نوشته شود و به وسیله مدیر نگهداری شود. صورت جلسه توسط رئیس مجمع نوشته شده و باید به امضاء رئیس و دو ناظر منتخب مجمع برسد.

ماده ۹ – تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون، برای کلیه مالکین و ساکنین الزام آور است.

اخبارحقوق آپارتمان نشینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *