جلسه آی‌پارتمان با کار گروه اشتغال استانداری خراسان رضوی


##### نمایش

توضیحات

حضور استارتآپ آی‌پارتمان در کارگروه اشتغال استانداری و حمایت و تایید جناب آقای مهندس روحبخش و اعضای محترم شورا از آی‌پارتمان.

:همچنین 

مورد تایید جناب آقای مهندس لایق رئیس انجمن صنفی رایانه 

مورد تایید جناب آقای مهندس بهرامی نماینده محترم اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

مورد تایید جناب آقای شایق معاونت محترم پست استان

موردتایید جناب آقای اروجی معاونت محترم شرکت مخابرات استان

قرار گرفت.

مهلت استفاده: از تاریخ تا تاریخ

نمایش شماره همراه : *****

آدرس ومنطقه :