سوال حقوقی

سوال کاربر سامانه: در یک آپارتمان ۹ واحدی هستیم و سقف پارکینگ از طبقه اول رطوبت زده و قبول نمیکند ... ادامه مطلب